Vedtægter for MTB for de vilde og voksne piger Billund

§ 1 Klubbens navn er MTB for de vilde og voksne piger Billund. Klubbens hjemsted er Billund.

§ 2 Klubbens formål er at øge interessen for MTB for piger i lokalområdet ved sportslige og selskabelige arrangementer.

§ 3 Som aktive medlemmer kan optages kvinder over 18 år, der har interesse for MTB.

§ 4 For at deltage i Træning skal man bære cykelhjelm. Alle medlemmer skal gøres opmærksom på at de deltager på eget ansvar og initiativ. Klubben kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle personskader opstået i forbindelse med aktiviteter udført i MTB for de vilde og voksne piger Billunds regi.

§ 5 a) Indskud og kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling

      b) Kontingent indbetales inden 31. marts i regnskabsåret.

      c) Har et medlem ikke indbetalt kontingent rettidigt, vil medlemmet blive slettet.

      d) Beløb over 3000 DKK. Indsættes på klubbens konto, hvor hhv. formand og kasserer kan hæve.

§ 6 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og afholdes i i begyndelsen af september. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen skønner dette påkrævet, eller hvis 1/5 af medlemmerne ønsker det. Generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel. Forslag skal være bestyrelsens i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 7 a) Generalforsamlingen afgør sager ved simpelt stemmeflertal. Hvis et medlem ønsker det skal afstemningen være skriftlig.

      b) Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§8 Klubben ledes af en bestyrelse, der træffer afgørelser og foranstaltninger, den finder formålstjenstlige samt fører beslutningsreferat fra bestyrelsesmøder. Referatet offentliggøres på hjemmesiden.

§ 9 Bestyrelsen består af:

-          Formand

-          Næstformand

-          Kasserer

-          Bestyrelsesmedlem 1

-          Bestyrelsesmedlem 2

 

På generalforsamlingen vælges bestyrelsen på følgende måde:

I lige år: 1 næstformand, 1 kasserer, 1 bestyrelsesmedlem

I ulige år: 1 formand, 1 bestyrelsesmedlem

Hvert år: 1 suppleanter, 1 revisorer.

§ 10 Dagsorden på generalforsamling

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning af klubbens virksomhed
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastlæggelse af kontingent og fordeling heraf.
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af 1 suppleanter
  8. Valg af 1 revisor
  9. Eventuelt

  § 11 Klubbens ophævelse kan kun ske på en i det øjemed indkaldt generalforsamling, hvor det kræves mindst ½ delen af medlemmernes fremmøde, og deraf 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Ellers indkaldes til endnu en generalforsamling hvor simpelt stemmeflertal er afgørende.

§ 12 Ved eventuel opløsning af klubben skal kassebeholdningen gå til mødrehjælpen.

 

§6 revideret og godkendt til Generalforsamlingen den 6. september 2017